KULLANICI SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR

1.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne “Sözleşme” taraf olan ve ………….(internet sitenizin adını giriniz) (“Site”) isimli internet sitesinde yer alan içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler “Danışan” olarak, Danışanların yardıma ihtiyaç duyduğu alanlardaki uzman ………… (Adınız soyadınızı giriniz) ise “Danışman” olarak anılacaktır. Her ikisi birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2 Danışan ve Danışman tek tek ise “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1 Site ve/veya Platform: Danışanın danışmanlık hizmeti aldığı, Danışman’ın ise danışmanlık hizmetini verdiği ……….. isimli internet sitesi. (internet sitenizin adını giriniz)

2.2 Danışan: Sitede hesap oluşturarak Danışman tarafından sunulacak çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

2.3 Danışman: Site üzerinden Danışan’lara çevrimiçi danışmanlık hizmeti veren kişilerdir.

2.4 Danışmanlık Hizmeti: Danışman ile Danışan’ın site aracılığıyla bir araya gelmesi suretiyle sunulacak olan çevrimiçi danışmanlık hizmetini ifade etmektedir.

2.5 Üyelik Şartları: Detayları Sözleşme’nin 8. Maddesinde belirlenen ve Danışan’ın Platform’a üye olarak siteden faydalanabilmesi için taşıması gereken şartları ifade etmektedir.

3. KONU VE AMAÇ

İşbu Sözleşme Danışan ve Danışman arasında kurulacak olan danışmanlık hizmetine dair şartların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

4. SÖZLEŞME SÜRE VE KAPSAMI

4.1 İşbu Sözleşme Danışan’ın Platform’a üye olarak kullanımına başlanmasıyla birlikte uygulanmaya başlar ve kullanıma devam edildiği müddetçe geçerli hukuki yapıyı oluşturur.

4.2 Danışan’ın hesabının kapanması/kapatılmasıyla birlikte Sözleşme sona erer.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1 Platform, zamansal, mekânsal yahut sair sebeplerle yüz yüze danışmanlık hizmeti alamayan Danışanlar ile platform hizmetlerinden faydalanarak danışmanlık hizmeti vermek isteyen Danışmanlar’ı çevrimiçi olarak buluşturacak şekilde aracılık faaliyeti yürütmektedir.

5.2 Platform hizmetlerinden faydalanmak üzere üyeliğini başlatan Danışan, Danışman ile arasında kurulacak olan sözleşme ilişki kapsamında işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen şartları kabul etmektedir.

5.3. Danışan istediği zaman Platform üyeliğini sonlandırma imkânına da sahiptir.

5.4. Danışmanın Sitedeki her türlü içeriği veya uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın değiştirme veya kaldırma hakkı saklıdır.

5.5. Taraflar, Platform’un uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme veya bakım gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde Danışmanın hizmetini geçici olarak durdurulabilme yetkisinin bulunduğunu kabul etmektedir.

5.6. Sitede yer alan hizmet özellik bilgileri ile fiyat bilgilerinde hata olduğu takdirde Danışman tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak düzeltme yapılmış bir biçimde güncelleme veya hizmet iptali yapılması mümkündür.

6. DANIŞMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Danışma, danışmanlık verdiği alan için geçerli olan etik kuralları da dâhil olmak üzere sunduğu danışmanlık hizmetine ilişkin geçerli tüm mevzuata uymayı taahhüt etmektedir.

7. DANIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Danışan, Danışman’ın sunacağı hizmet kapsamında Danışman’ın dikkate alması gereken her türlü bilgiyi eksiksiz olarak Danışman’la paylaşmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sorumluluk Danışan’a ait olup Danışman’ın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

7.2. Danışan, Sitede yer alan danışmanlık ücretlerinin Danışman tarafından; herhangi bir zamanda tek taraflı olarak güncellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Danışan Danışman tarafından kendisine sunulan hizmetin ayıplı olduğunu tespit ettiği takdirde Danışman’a durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

7.4. Danışan aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Danışman’lara sosyal medya hesaplarından ulaşmak, mesaj atmak, herhangi bir suretle Danışman’ın izni olmaksızın haricen iletişime geçmek,
b) Maddi çıkar sağlamak amacıyla para istemek, banka hesap bilgisi paylaşmak ve benzer fiiller,
c) Başka site, marka, ürün, hizmet ve benzer içerik hakkında reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak


7.5. Danışan işbu sözleşme gereği yer alan tüm yükümlülüklerin ihlali halinde oluşacak zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak Danışman’ın aykırı davranış sergileyen Danışan’ları sistemden çıkarma ve engelleme hakları saklıdır.

8. ÜYELİK ŞARTLARI

8.1 Aşağıda yer alan şartları sağlamayan kişiler Site’ye üye olamaz ve Site üzerinden Danışan sıfatıyla hizmet alamaz:

a) 18 yaşını doldurmuş olmak,
b) Fiil ehliyetine sahip olmak,
c) Daha önce herhangi bir sebeple Üyelik’ten uzaklaştırılmamak,
d) Yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

8.2 Danışan, Üyelik kapsamında seçeceği kullanıcı adını genel ahlak kuralları ile başta telif, marka ve ticaret unvanı dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişi haklarını ihlal etmeyecek biçimde seçmekle yükümlüdür.

8.3 Danışan, Üyelik Şartları bakımından yanıltıcı bilgi verdiği takdirde, Danışman’ın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

8.4. Danışan Platforma üye olurken paylaşması gereken ad, soyad, telefon ve talep edilecek diğer gerekli bilgilerin tam ve eksiksiz vermekle yükümlü olup bu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını taahhüt eder. Girilen bilgilerin eksikliği veya doğrulanamaması halinde Danışman Danışan’a sunulacak hizmet sonlandırma hakkına sahiptir.

9. HİZMETİN ŞAHSİLİĞİ

9.1 Sunulan çevrimiçi danışmanlık hizmeti Danışan’ın şahsına münhasır olup şahsilik arz etmektedir.

9.2 Platformda yer alan kullanım paketleri tek bir Danışan’ın kullanımını kapsamakta olup kullanım hakkı hiçbir surette üçüncü bir şahsa devredilemez.

9.3 Her bir Danışan azami tek bir hesap açabilecek olup mükerrer açılan hesaplar herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Danışman tarafından kapatılacaktır.

10. FİKRİ HAKLAR

Hizmet içeriğinin tamamı, yazılımlar, konsept, tasarım, fotoğraflar ve diğer detaylara ilişkin olmak üzere her türlü telif, marka, patent ve diğer gayri maddi haklar maddi ve manevi boyutlarıyla ve kullanım haklarını da kapsayacak şekilde yalnızca Danışman’a ait olup Taraflar bunlara ilişkin kopyalama, izinsiz kullanım, çoğaltma, pazarlama, dağıtma, iletme, mühendislik, tersine mühendislik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

Taraflar, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü geçersiz addedilirse bu geçersizlik Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini koruyacağını kabul ve beyan etmektedir.

12. MÜCBİR SEBEP

12.1. İlgili Taraf’ın makul kontrolü ve gerekli özeni göstermesine rağmen önceden öngöremeyeceği ve önleyemeyeceği –örneğin sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar taahhütlerinin gereği gibi ifa edilememesi nedeniyle sorumlu olmayacaktır.

12.2. Mücbir sebeplerin varlığı halinde, diğer Taraf’a 15 (on beş) gün içerisinde yapılacak bildirim ile Sözleşme hükümleri askıya alma; mücbir sebep durumunun üç aydan fazla sürmesi halinde ise Taraflar Sözleşme’yi fesih hakkına sahiptir.

13. YETKİ SÖZLEŞMESİ VE HUKUK SEÇİMİ

Taraflar işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda …… Hukuku’nun (Hukukunun uygulanmasını istediğiniz ülkenin adını yazınız) uygulanmasını ve her türlü uyuşmazlık çözümünde ………….. Mahkemesi ile İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmiştir. (Yaşadığınız yere göre yetkili mahkeme seçebilirsiniz)